A “KGB” utasítására a féleszű tovább produkálja magát

Általános tudnivalók

1. A Budapesten megkötött Rózsadombi Paktum 12. pontja értelmében “az igazságszolgáltatásnak továbbra is a kommunisták kezében kell maradnia”. Ennek az 1989-es “megállapodásnak” a természetes velejárója, hogy a Rákosi, a Kádár-kultusz, Münnich elvtárs és csapata által kitalált “Az államrend megdöntésére irányuló fegyveres lázadásokat a BHÖ I/1 szerint kell elbírálni és végrehajtani”. Rövid magyarázat: a háború után több mint 10 évvel a Magyarországot bitorló kommunista rémuralom még arra sem értékelte a magyar társadalmat, hogy egy valóságos büntető törvénykönyvet kreáljon, így helyette az általuk szorgalmazott “Büntető Határozatok Összessége” című gúnyirat alapján ítéltek halálra, ritkábban éltetfogytiglanra embereket Magyarországon. A hivatkozott förmedvény szó szerint a következő: “Államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben, fegyveres összeesküvésben vezető szerepet játszó személy halálbüntetés*, életfogytiglan*, illetve 5-25 évig terjedő fegyházbüntetésben részesül.”
* ez az 1946-évi Törvénycikk kiegészítése, illetve módosítása.
Természetesen ezt a törvénycikket az elmúlt héten sürgősen leporolták, és a kommunista főügyészség ismételten kihirdette, “államellenes összeesküvés” címszó alatt.

2. Nyilvánvaló, hogy az az erőfelmérő gyakorlat, amit a TV székháznál megrendeztek és kiprovokáltak, a tömeg és általában a magyar ember maradék tűrőképességének a felmérésére szolgált, és a rendezők valamint a különböző fogadó irodák (nagykövetségek, Maszop titkos vezérkar, a provokátorokat irányító és szervező titkos irodák – ebből Budapesten csak három van – a különböző külföldi tanácsadóknak álcázott KOMINTERN irodák és irodaházak, stb.) katasztrofális tanulsággal végződött, hiszen a provokátorok által jól szervezett tömeg a Blaha Lujza téri rendőrkordont 10 perc alatt verte szét, pedig négy lépcsőből állt, stb. A legfontosabb tanulság az, ellentétben 1956-tal, hogy senki nem használt lőfegyvert, csupán “szocccialista rendőrségünk”, de a tömeg az öreg páncélautó öt percen belüli tönkretételével bebizonyította a cselekvőképességét. A dolgot tovább bonyolítja az, hogy a titkos KGB központ utasítása napvilágra került a TV székház beszorult rendőreinek az esetében, ez egyúttal megvilágítja azt is, hogy az eredeti titkos kommunista önvédelmi rendszer látványosan megbukott, mára nem képes megvédeni az elvtársait. A figyelemelterelésre vidékről felhozott és felvezényelt rendőri erők teljesen magukra maradtak, mintegy martalékául a felheccelt tömegnek, ezzel is igazolva azt, hogy a kommunisták semmit nem változtak az elmúlt 62 év alatt. A kis hadijátékuk nélkülözte azt a több mint száz rendőrségi páncélautót is, amellyel modern tömegoszlatást lehet végrehajtani a személyi állomány sérülése nélkül, helyettük kardlapozó lovas rendőrök kerültek bevetésre, mint az 1905-ös dekabrista felkelésnél Szentpétervárott. Tekintettel arra, hogy a volt Nyilas Székház, jelenleg Maszop Székház tulajdonképpen még ostromzár alá sem került a tüntetők részéről, így világossá vált az a pánik és az a félelem, ami a derék kommunista elvtársak teljes vezérkarát szétzilálta. Az 1956-os kommunista pártház elleni támadás kb. 8 perc alatt foglalta volna el a jelenben a derék elvtársak vélelmezett központi irányító helyét, de a magyarok mára már megtanulták a leckéket.

3. Elképesztő módon a kommunisták percenként ismételgetik, hogy az alkotmányos rendet minden eszközzel “megvédik”, csak egyről felejtkeznek el, hogy a jelenkori III. Magyar Köztársaságnak csupán un. Alaptörvénye van, amit még a szépemlékű és jóságos Joszip Viszarionovics Dzsugaszvili, a népek bölcs vezére és tanító atyamestere küldött Sztálin álnéven Gerő és Rákosi bűnbandájának. Természetesen ebből a helyzetből egyenesen következik az, hogy valamennyi elvtárs és elvtársi leszármazott foggal és körömmel védelmezi ezt a gúnyiratot is, úgy téve, mintha ezt a Tízparancsolathoz hasonlóan az Isten küldte volna a bárgyú, ostoba, lusta, büdös koldus, semmirekellő magyar népnek. Tanulság: tudomásul kell vennünk azt, hogy a magyar embernek semmilyen jogi megoldás nem áll rendelkezésére és nem is állhat soha a rendelkezésére, amelynek az alapján a teljesen elbutított, ostoba ugyanakkor gonosz államapparátusát a saját védelme és túlélése érdekében jogi eszköz felhasználásával eltávolíthassa. Azt az államapparátust, amelyik 62 éve folyamatosan csak veri a polgárait, elfelejtkezve arról, hogy nem az államnak vannak polgárai, hanem csupán a polgároknak van államuk, ez a jogilag képtelen helyzet még azt sem teszi lehetővé, hogyha valaki egyszer bejutott például a Parlamentbe, onnan soha senki kívülálló el nem mozdíthatja, a választói onnan soha vissza nem hívhatják, le nem válthatják, jogi úton megbüntethetetlenek. A kommunisták az elmúlt évtizedek alatt messze meghaladták a rómaiaknál használatban lévő sacrosanctus jogi formuláját (azt jelenti: szent és sérthetetlen), amit egyedül csak a Pontifex Maximus érdemelt ki. Ennek a magyargyűlölő és a józanésszel szembemenetelő jogi helyzetnek a természetes következménye az, hogy ennek a védelme ürügyén egyetlen egy állami tisztviselőt se lehet leváltani, bíróság elé állítani, vagy felelősségre vonni. A fehér ember kultúrájában egyedülálló az a gyalázat, hogy az alkalmatlan személyektől a társadalom csak fegyveres lázadás vagy forradalom útján tud megtisztulni. Azok az erkölcsi normák, amelyeken az ateista kommunisták hasukat fogva röhögnek, azok csodával határos módon a magyar társadalomban még mindig teljeskörű hatóerővel élnek. Ezt a tényt akárhogyan is erőlködnek a népbutítók, a magyarokból nem tudták kiirtani, pedig ezen buzgólkodnak több mint 60 éve. Mindenkinek tudomásul kell vennie azt, hogy a közhatalom elbitorlása, az nem veleszületett joga egyetlen féleszűnek sem! A különböző idegrendszeri elváltozások és a hibás agyműködést eredményező idegrendszeri megbetegedések már számtalan uralkodót szolgáltattak ki a népharagnak. Ez egyenesági következménye a betegségnek. Magyarországot az ellenségei megpróbálják olyan helynek feltüntetni, mintha az ország az erkölcs nélküliség és az erkölcstelenség posványába zuhant volna és abban élne! Tudni kell mindenkinek, hogy ebből egyetlen betű sem igaz. A magyar emberek között nem található meg sem báró Münchhausen, sem Pinocció!

4. Mindez minek a következménye? Tudnivaló, hogy Magyarországon a befészkelődő kommunista titkosszolgálatok valamennyi vezetője csak és kizárólag idegenszívű, nagy része idegen ajkú, így az általuk kreált “államférfiak” (Rákosi, Kádár, Münnich, a féleszű, stb. elvtársak) kivétel nélkül mind beszédhibásak, vagy nem ismerik a magyar nyelv szabályait, így nem tudnak hangsúlyozni, esetenként több szótagból álló magyar szavakat fonetikusan kimondani, selypítenek, mint egy kétéves, vagy a szláv nyelvek sajátosságai szerint “slájmosan” beszélnek, vagy énekelve igazolják a zsidó származásukat. Sajnálatos módon ez a tény, tisztelt titkosszolgálatok, és ezen a tényen csak több éves beszédkurzussal lehetne változtatni, természetesen arra alkalmatos személyek esetében. Végeredményben, az olyan sokszor és büszkén hangoztatott rendszerváltoztatás, minden jogi eszközt megtagadott a magyar lakosságtól, és a több tízezer idegenszívű – a kommunista jogrend folyamatos továbbéltetésével – elzárta a jogi megoldások törvényes útját, ezzel együtt megfosztva a jogot magát a működőképességétől és így tovább regnálhat egy féleszű, aki már azt sem tudja, hogy mit beszél. Azok a mesék, amelyek folyamatosan a magyar lakosságot holmi globalizációkkal és egyéb mesékkel fenyegetik, tudniuk kell azt, hogy mindez csupán a figyelemelterelést szolgálja. Mint ide tartozót érdemes megemlíteni, az un. adósságcsapda kitalációt, mint a zsarolás fő eszközét, tudnia kell minden józan embernek azt, hogy a legkapzsibb bank is tud arról, hogy az adós nem tud, vagy nem akar fizetni, ezt csupán a féleszű nem tudja. Az adósságcsapda csak addig működik, amíg az adós zsarolható! Ha nem tud fizetni, a bank a saját biztosítási hálózatával kárpótolja az esetleges veszteségeit.

5. Hogyan tovább Magyarország? Tudomásul kell venni azt, hogy a féleszű regnálását csupán az itt élők tudják azonnal megszüntetni. Az EU jelenleg nem kíván beavatkozni, hiszen az Európai Néppártok elnöke személyesen hívta fel a magyarok figyelmét arra, hogy a féleszűt lökjék ki az államhatalomból. Természetesen azt el sem tudják képzelni, hogy egy ilyen hatalmas múlttal rendelkező, több mint ezer éves királyság semmilyen jogi eszközt nem alkotott az államhatalmat bitorló és kisajátító bűnözők leváltására és törvény elé állítására. Mint ide tartozót meg kell említenünk azt, hogy az egyik magyar miniszterelnöknek évekkel ezelőtt felajánlották az Európai Rendőrséget, hogy a Magyarországon megbújó és a hatalmat kisajátító kommunista klánokat (az Apró-klán nincs egyedül, még 482 személy van a letartóztatandók listáján) saját hatáskörükbe vonva kézre kerítik, kiszállítják őket az országból és nemzetközi bíróság elé állítják valamennyit. Természetesen ez a megkeresés a mai napig érvényben van!!!

Az a kommunista szóhasználat, amely szerint a jog keretei közül kivert magyar lakosság számára semmilyen jogi eszköz nem létezik, amit értelemszerűen a kommunisták önmaguk örökös hatalomelbitorlásának a meghosszabbítására alkottak, az csak “lázadás”, “forradalom”, “demokráciaellenes” cselekedetek, stb. lefolytatásával oldható csak meg, nyílt, a szabadságjogokat súlyosan sértő és az emberi méltóságot megalázó helyzet. Ezt a helyzetet a kommunisták által kreált féleszű, eszeveszett hatalombirtoklási vágya csupán igazolja. Mint ide tartozót meg kell említeni, hogy az 1956-os Népfelkelést is maguk a kommunisták szervezeték önmaguk ellen, az hogy végül nem a terveik szerint alakult, az nem rajtuk múlott, így tudniuk kell azt is, hogy a magyar néppel tovább nem lehet sem kísérletezni, sem játszani, sem zsarolni!!!

6. Tennivalók: Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar népet kivetették az alkotmány sáncaiból, így azonnal fel kell állítani egy alkotmányozó nemzetgyűlést, természetesen a külföldön élő magyarok teljeskörű bevonásával, és ezen a nemzetgyűlésen azonnal vissza kell állítani a Szent Korona Tan többezer éves tanításai szerint az eredeti alkotmányos rendet, ezt az alkotmányos rendet ki kell hirdetni az egész világon, nem törődve a jelenlegi egykamarás kommunista irányítású Parlamentnek nevezett szócső megnyilatkozásaival. Tekintettel arra, hogy az egész világ jogi szempontból ismeri és tudja a Szent Korona Tant, így sajnálatos módon azt a tájékozatlanságot és mesterséges tudatlanságot, amit a jelenlegi államvezetés képvisel, nem áll módunkban megváltoztatni. Ehhez az alkotmányos rendhez, amely példamutató és egyedülálló az egész világ egyetemes jogfejlődés történetében, vissza kell térnünk, mert az erkölcsi romlás, a hazudozás, a tolvajlás, a lopás, a közhatalom elcsalása, a természetes emberi kapcsolatok szétzilálása (lásd homoszexualitás), a legalapvetőbb alapeleme a társadalomnak a család, annak a tisztelete, a védelme, a megbecsülése, a segítése, az ország természeti kincseinek és adottságainak a tisztelete, szeretete és védelme, az emberi lélek megnyilvánulásainak a tanítása, oktatása, szeretete, védelme, az Istenhit megerősítése és kinyilvánítása, az alapvető emberi értékrend természetes jogalapjainak a visszaállítása, kötelezettség arra, hogy a moralitástól eltérő személy semmilyen közfeladatot nem láthat el, nem végezhet közhatalmi ügyeket, minden olyan személy, aki mások sorsába beleavatkozik (katona, rendőr, bíró, pap, hivatalnok, orvos, stb.) megfelelő kaucióval, garanciával, készfizető kezességgel kell, hogy rendelkezzen, amely alapfeltétele a státusz elnyerésének, és abból történő visszahívhatóságának.

Megítélésem szerint elérkezett az ideje annak, hogy visszaállítsuk az eredeti államalakulati berendezkedését Magyarországnak, így az átmeneti időre, javasolni kell egy kormányzó kinevezését, hiszen a gyökértelen, senkiházi szocialisták, akik a nép elnyomásán, elbutításán és kirablásán kívül egyébhez nem értenek, de ebben mesterek, végleg eltűnjenek a közéletből, és ne is vágyakozzanak ide vissza.

Székesfehérvár, 2006. október 7.

Máriaországa.hu

Reklámok
Published in: on 2006 október 9, hétfő at 01:19  Hozzászólás  

The URI to TrackBack this entry is: https://ludasmatyi.wordpress.com/2006/10/09/a-kgb-utasitasara-a-feleszu-tovabb-produkalja-magat/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: