Politikai helyzetjelentés – nyílt levél

DR. NAGY LÁSZLÓ
budapesti ügyvéd,
vizsgálati tanácsadó

POLITIKAI HELYZETJELENTÉSE
A MAGYARORSZÁGI HATÓSÁGOK EMBERI JOGOKKAL KAPCSOLATOS VISSZAÉLÉSEIT VIZSGÁLÓ

– I S H R –
INTERNACIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS
vezető tisztségviselői:

KARL HAFEN
Elnök Úr és

KATHARINA – ROSWITHA GRIEB
Alelnök Asszony
kezeihez

D-60388 Frankfurt / Main, Borsigallee 9. Germany
A-1020 Wien, Untere Augarten str. 21. Austria

Budapest 2006. 10. 25.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Mélyen Tisztelt Alelnök Asszony!

A magyar hatóságok emberi jogokat sértő visszaéléseivel kapcsolatos magyarországi közvélekedés háttéradatait összegyűjtöttem és annak eredményét 10 pontba foglalva az alábbiak szerint terjesztem – a vizsgálati anyag részeként -Önök elé:

1./
A kilencvenes évek közepén, vagyis a Horn kormány idején egy magát szocialistának mondó magyarországi kommunista titkosszolgálati funkcionárius – ma kormánypárti képviselő – a valós tények és folyamatok indokolatlan bagatellizálása után – azt a beismeréssel felérő nyilatkozatot tette a sajtónyilvános-ság előtt, hogy a szervezett bűnözés Magyarországon elérte a politika világát is!

2./
Az elmúlt hetekben lezajlott /2006 szept. 18.- okt. 23. / súlyos kihatású magyarországi forradalmi események minden józanul gondolkodó magyar értelmiségi, valamint jogi és politikai elemző számára egyértelművé tették azt a tényt, hogy az ingatag lábakon álló magyar demokrácia alapértékei és a magyar demokrácia kiteljesedése ellen olyan külföldről is támogatott, egyeduralomra törő – a közvélekedés szóhaszná-latával- kommunista-nihilista és liberál-terrorista, agresszív uralmi csoport intézett tudatosan időzített erőfitogtató támadást ellenőrizhetetlen személyekkel és fegyverzettel feltöltött erőszakszervezetei révén az 1956-os antibolsevista forradalom és nemzeti szabadságharc 50. évfordulójának a megünneplésére készülő magyar nép ellen, melynek eredményeként még az olyan kiemelt fontosságú alkotmányos intézmény is, mint amilyen a Magyar Rendőrség, e szervezett hatalmi visszaélés eszközévé és egyben totális áldozatává vált!

Az általánosnak mondható közvélekedés szerint ezzel a Magyar Honvédség korábbi és a Magyar Rendőrség mostani erkölcsi tönkretételével szabad teret biztosítottak az őrző-védőnek hazudott, az elmúlt időszakban példátlan gyorsasággal felfejlesztett “magánhadseregek” uralmi játszmáinak is!

Erről a Rendőrségről, a közvélekedés szerint a szennyes múltu ÁVH-s jelzőt leporolni – sajnos – többé már nem lehet.

3./
A közelmúlt demokratikusan működő Magyar Rendőrségének a szerepét egy újraszervezett, az alkotmányos normákat sutbavágó nép-és demokrácia ellenes, köztörvényes büntettek sorát jól érzékelhető felhatalmazással és szervezettséggel elkövető – majd azokat példátlan cinizmussal védelmező – régi típusú Kommunista Rendőrség vette át!

A közvélekedés egységes abban is, hogy a politikába beférkőzött szervezett politikai bűnözés elérkezettnek látta az időt arra , hogy a Magyar Rendőrséget a politikai és gazdasági alvilág ,az elbizonytalanodott Nyugat tehetetlenségét kihasználva, egy közönséges végrehajtó szervévé változtassa, olyan uralmi etalonná, amelyet majd sikerrel alkalmazhat a volt szocialista országokban is egy lopakodó bolsevik diktatúra céljainak az erőszakos megvalósítására!!!

Ez a magyarországi események legfőbb közjogi és politikai tapasztalata a civilizált európai demokráciák számára.

4./
Történelmi szükségszerűség, hogy a Magyar Rendőrség törvénytisztelő tagjai a Magyar Köztársaság újonnan megválasztott legfőbb ügyészének a bátorításával – most és nem később – rendezzék a soraikat és esküjüket követve lebuktassák azokat a rendőr ruhába bújtatott bűnelköve-tőket, akik a honi és nemzetközi televíziós csatornák bizonyító erejű felvételei szerint brutális és kínzó bűntetteket követtek el az 1956-os magyar forradalom és nemzeti szabadságharc 50. évfordulójának ünnepén a nekik ” kenyeret adó ” magyar nép ellen.

Gondolunk itt a tudatosan elrendelt és szemmagasságban leadott, az emberi élet kioltására is alkalmas lőfegyverhasználatukra éppúgy, mint a maradandó súlyos testi sértést, például látásvesztést okozó, fejre célzott lövéseikre stb.

Az ilyen – emberi élet kioltására is alkalmas – gyilkos lövedékeknek, több mint 60 palesztin esett már az áldozatául a Közel-keleten is.

E köztörvényes rendőrségi bűntetteket szentesítő és védelmező, elkövetői és parancsnoki állománynak Európa és a demokratikus Magyarország nem adhat kegyelmet!

A rendőri és politikai bűnelkövetőknek – a nevük és állampolgárságuk /!/ nyilvánosságra hozatala mellett – örök időkre távozniuk kell jól megérdemelt börtönbüntetésük letöltése után, a tetteiket irányító parancsnoki állománnyal együtt a Magyar Rendőrség kötelékéből!

A közvélekedés szerint magyarázatot kell adnia e rendőri brutalitást vezénylő Gyurcsány-Gergényi kettősnek és társaiknak a Filmmúzeummal szemközti egyházi épülethez busszal érkezett,majd rendőrruhába bújtatott idegen nyelvet használó ” zsoldosok ” használatának alkotmányba ütköző bevetéséről is, melyet számos szemtanú észlelt.

Kellő időben értesült a magyar közvélemény továbbá arról is, hogy rendőrségi megrendelésre vasrudakat vonattak be gumival, hogy ezen tiltott eszközöket gumibotnak színlelve használják a magyar állampolgárokkal szemben. És a sornak ezzel sincs vége.

A közvélekedés szerint Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapi-tány, mint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által úgymond közvetlenül ” kézivezérelt ” személy ellen – hivatalból üldözendő bűncselekmények alapos gyanúja miatt – az újonnan megválasztott legfőbb ügyésznek azonnal meg kellene indítania a büntető eljárást és addig kellene e személy előzetes letartóztatását kezdeményeznie, mielőtt a nevezett személy és parancsnoki kara között egy mindenre kiterjedő összebeszélés lehetősége, illetve a szükséges bizonyítékok megsemmisítése szakmailag – többé-kevésbé – még megakadályozható!!!

5./
A Magyar Rendőrség nemzet-és alkotmányhű kötelékébe tartozó magyar rendőröket viszont teljes körű jogvédelem-ben kell részesíteni egy nem lebecsülendő utólagos hatalmi megtorlási kísérlettel szemben is.

6./
Számos politikai és biztonsági szakértő egyetért abban,hogy a NATO és az EU biztonsági szervezetei elé kell tárni, mégpedig késlekedés nélkül a fenyegetővé vált keleti típusú kommunista-nihilista és liberál-terrorista vissza-rendeződés tényét, amely immáron nemcsak Magyarországon okoz súlyos alkotmányossági válságot, hanem előbb-utóbb az egész Közép-európai térségben is, mert a proletárdiktatúra jól ismert módszereivel céltudatosan és erőszakosan aláássa a demokratikus nemzetek Európájának nemcsak a jelenét, hanem a közös szabadság ideáját és a jövőjét is.

Az EU bővítésének az egyébként kívánatos célja és gyakorlata egy ilyen típusú visszarendeződés lefejezése nélkül előrevetíthető biztonsággal ásná meg a szabadság és demokrácia áldásaiban részes többi európai nemzet sírját is!

A magyar közvélekedés egyetért abban is, hogy a tervszerű politikai visszarendeződést irányító szervezett politikai bűnözés jogi értelemben egy következmények nélküli, európaiatlan, úgymond ” palesztin sorsot ” szán a magyar millióknak még a saját országukban is.

A megvakult vagy súlyos sérüléseket elszenvedett egyetemisták, diákok stb. teljes joggal igazságért és nyugati segítségért, valamint egy mindenre kiterjedő vizsgálatért kiáltanak! Egy ilyen valós vizsgálathoz a Nato országok rendfenntartó erejének a magyarországi jelenléte nélkülözhetetlen!!! Ennek hiányában egy belső vizsgálódás csak látszata lesz a szükségesnek.

A társadalmi feszültségek határozott ügyészségi szerepvállalás hiányában egy mindenre kiterjedő újabb robbanás okozójává válhatnak. Ezek megkerülhetetlen és határozott, külső fellépést is igénylő kérdései a mai magyar valóságnak.

A mai magyar kormányfő már nem ura és nem is lesz ura soha többé a magyarországi helyzetnek !

Fennáll továbbá a veszélye annak is, hogy az Igazságügyi – és
Rendvédelmi Minisztériumban, a rendőri és az ügyészi szervekben a magyar közvélekedés szóhasználatával úgymond ” politikai kartellba tömörült ” volt kommunisták és pozícióba helyezett utódaik minden lehetséges eszközzel megakadályozzák majd a mai közhatalom nép-és nemzet ellenes bünelkövetőinek a jogi felelősségrevonását, miközben kirívó módon nagyítják majd fel a kezükben levő médiumok révén az állampolgári jogaikért és a néphatalom érvényesüléséért tüntető, a végsőkig elkeseredett, újabb kommunista diktatúrának kitett magyar tízezrek és százezrek kétségbeesett válaszcselekvéseit!

Meglehetősen általánossá vált az a közvélekedés is , hogy a Magyar Rendőrségnek az Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztériumhoz való csatolása nem növelte a Rendőség feletti jogi kontrollt, hanem pont fordítva a Rendőrség vonta ellenőrzése alá még az igazságügyet is.

Rámutatok arra, hogy a magyar közvélekedés a kommunista igazságszolgáltatás továbbéléseként éli meg azt a tényt is, hogy a több súlyos bűncselekményben részes Rendőrség tagjait a tüntetők elleni bírósági tárgyalásokon hiteles és elfogulatlan, úgymond “perdöntő tanukként” használják fel ,miként ezt a múltban is tették!

Nem leellenőrzött adat szerint a 2006. szeptember 19 éjszakáján, a Magyar Televízió elleni támadás idején, dr. Petrétei minisztert az általa irányított Rendőrség – nem engedte be még a saját hivatalába sem.

7./
Azok a bírósági vezetők, akik a független büntető bírákat a tüntetők elleni perek előtt a közvélekedés szerint célzottan egy ” megbeszélésre összeterelték “, tagadhatatlanul súlyos bizalmi válságot robbantottak ki a magyar társadalomban a tüntetőkkel szemben eljáró és e szokatlan ” összeterelés ” ellen nem tiltakozó bírák iránt is! Az ő eljárásuk is vizsgálandó!

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ezzel összefüggő nyilvános rosszallásának az elmaradása tovább irritálta még az egykori kommunista igazságszolgáltatás gyakorlatát és visszaéléseit jól ismerő szakmai közvélemény – átlagosnál nagyobb – tűrőképességét is.

A közvélekedés szerint mindez, egy általános és mindenre kiterjedő nemzetközi vizsgálat lefolytatása után, nemzetközi méretű szankciókat kell, hogy maga után vonjon.

8./
Az előbbiek – a közvélekedés szerint – kiváltó okai voltak annak, hogy a tüntetők és hozzátartozóik az eljáró bírák nyilvánosan elérhető adatait – a tisztességes eljárás kikényszerítése érdekében, vagyis önvédelmi okokból – összegyűjtötték és nyilvánosságra is hozták. A közvélekedés szerint ez volt az egyetlen lehetséges önvédelmi eszköz a tüntetők és hozzátartozóik kezében a botrányosan eltúlzott és emiatt koncepciósnak is minősített, felületes tényállásokra épített ” ítélet-dömping ” társadalmi méretűvé válásának a megakadályozására. A védők jogainak a tudatos korlátozása szintén vizsgálatot követel.

A magyar nép a közvélekedés szerint, e ” csattanós “válasszal vette védelmébe a remegő lábakon álló magyar demokrá-ciát, vagyis a cél – ha kényszerűségből is – de kellő módon szentesítette az eszközt is.

A hivatalos nyilatkozatokkal szemben sokan vélik úgy, hogy ebből a magyar demokrácia és a tisztességes bíráskodáshoz fűződő alapvető alkotmányos érdekek csak profitálhattak.

9./
A választók tudatos megtévesztésével, vagyis közérdekű adatok eltitkolásával stb. hatalomra került Gyurcsány Ferenc koaliciós miniszterelnök ellen előterjesztett országgyűlési képviselői feljelentések kapcsán tapasztalt, szakmailag is vitatott, nemleges, elutasító első fokú ügyészi állásfoglalás a magyar társadalmat példátlan módon irritálta.

A közvélekedés szerint a magyar értelmiségi és ellenzéki politikai elitnek arra a következtetésre kell jutnia, hogy a magyar bűnüldöző szervek, élén az ügyészséggel, a hatalom legfőbb bűnelkövetőjével szemben még az ilyen általa is bevallott cselekmény fennállta és teljes körű beismerése esetében sem óhajtanak nem hogy vádat emelni, hanem még nyomozni sem!

A magyar közvélekedés szerint ezzel az ügyészi szervek kinyilvánították azon rejtett politikai szándékukat , hogy még egy hivatalból üldözendő bűncselekmény esetén sem tesznek eleget bűnfeltáró nyomozati kötelezettségeiknek akkor, ha a bűnelkövetők példának okáért ismert politikai tényezők.

Ez – a közvélekedés szerint – már olyan elfogadhatatlan és irritáló bűnüldözői magatartás, melynek személyi és nemzetközi következményei kell, hogy legyenek.

Bár e jelentésben kerültem és ezután is kerülöm a személyes állásfoglalást, ezúttal jogászi szakvéleményem oldaláról csupán annyit jegyeznék meg, hogy a feljelentést előterjesztő országgyűlési képviselőknek úgy ténybeli, mint büntető jogi értelemben igazuk van.

Feltehetőleg a felettes ügyészség más álláspontot fog majd kialakítani a képviselői feljelentésben foglaltak tekintetében.

Ma Magyarországon a politikai közszereplők tetteinek a minősítésénél a jog számít a legkevésbé. A sok évtizedes kommunista beidegződés nem változik meg máról holnapra. Magyarország nem Olaszország, ahol a közhatalom gyakorlóit a jogállamiság szabályai szerint mindenek felett álló jogi felelősség is terheli.

10./
Sokan vélik úgy, hogy a kialakult helyzetben az igazságszol-gáltatás megtagadásának a réme fenyegeti Magyarországot! Ezzel magam is egyetértek, mivel a jelenlegi felbomlott jog-rendben a külföldi számonkérés az egyetlen lehetséges kényszereszköze a maradék demokráciánknak, a jogállamiság viszonylagos visszaállításának is.

Ezért egy széles körben elfogadott álláspont szerint a magyar értelmiségi és politikai elitnek NATO és EU vizsgálat elrendelése iránt meg kell tennie a szükséges külpolitikai lépéseket. Sőt fel kell készülnie nemcsak az európai emberi jogi bíróság, hanem a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt egy később indítandó büntető eljárás kezdő adatbázisainak a szakszerű és kellő időben történő megteremtésére is.

Az állampolgárok széles tömegei ellen elkövetett súlyos büncselekmények – állampolgári vallomásokkal alátámasztott teljes körű dokumentálását – pedig el kell végeznie a magyar szakmai értelmiségnek. Ennek megszervezését illetve szakmai támogatását – esetleges fenyegetések ellenére is – magamra vállalom.

E jelentésben foglaltakat a jogállamiság védelmében soron kívül megküldeni tanácsolom a

– Magyar Köztársaság Elnökének,
– Alkotmánybíróság Elnökének és tagjainak,
– Legfőbb Ügyésznek,
– Legfelsőbb Bíróság elnökének, úgyis mint az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének,
– Magyar Tudományos Akadémia elnökének, valamint
– Magyar Köztársasággal szövetséges államok Magyarországra
akkreditált diplomáciai testületeit vezető nagyköveteknek is.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Mélyen Tisztelt Alelnök Asszony!

Kérem fogadják a magyar nép és a magyar nemzet őszinte háláját erőfeszítéseikért olyan helyzetben, amikor a magyar nép, a magyar nemzet élethez való jogát, gyermekei, aggastyánjai,kétkezi munkásai,szerzetesei, parasztjai,diákjai, más szóval az államalkotó polgárai személyes szabadságát és biztonságát, példátlan brutalitással éppen a védelmezésükre hivatott Magyar Állam támadta meg. Köszönjük!

Istennel a Hazáért és a Szabadságért!

Budapest 2006. október hó 25.

Teljes tisztelettel:
Dr. Nagy László sk.

L88.hu

Reklámok
Published in: on 2006 november 4, szombat at 03:54  Hozzászólás  

The URI to TrackBack this entry is: https://ludasmatyi.wordpress.com/2006/11/04/politikai-helyzetjelentes-nyilt-level/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: