Ünnepi undor

Mottó :
“… Csak az az egy… csak az tölt el undorral, hogy egyszer… egyszer majd azok fognak rehabilitálni, akik most felakasztanak…”
(Nagy Imre)

Akárhogyan is nézzük, október 23-a nem, és soha sem is lesz (nem lehet!) a kommunisták nemzeti ünnepe. A diktatórikus állampárt jogutódjával, a velük kollaborálókkal, valamint ez egykori gyikosokkal és azok mai leszármazottjaival (lásd az Apró-unoka Dobrev elvtársnőt és becses férjét) nincs mit együtt ünnepelni, erre ők erkölcsileg teljesen alkalmatlanok. Harci árkok lennének, és megosztott lenne ez a nemzet ? Bizonyos értelemben mindenképpen. 1956 egyfajta vízválasztó, amely kapcsán mindenkinek illik tudnia, tulajdonképpen melyik oldalhoz is tartozik igazán. Igen, a morális határvonalak rendkívűl élesek, és mindezidáig csak keveseknek adatott meg a lehetőség a hiteles átjárásra. Ugyanis nem lehetsz egyszerre a jó és a rossz oldalon, nem lehetsz egyben erkölcsös és erkölcstelen, nem hirdetheted az egyetlen létező igazságot, a magad igazságát – miközben egyfolytában hazudsz : ebben a kérdésben mindenképpen választani, dönteni kell.

És a két oldal között mindaddig nem is lesz átjárás, amíg a bolsevik gyilkosok (fizikai értelemben is) itt glasszálnak közöttünk, amíg az egykori ÁVH-s verőlegények közeli leszármazottjai ma is ott feszítenek a kormánypártok parlamenti padsoraiban.

Néhány évvel ezelőtt Gyurcsány még így vélekedett a saját apjáról :
“Az apám dzsentroid elem, aki a mai napig forradalomként emlegeti 1956-ot.”

A “miniszterelnöknek” természetesen minden joga megvan ahhoz, hogy saját apját emberileg tetszés szerint minősítgesse, de a lényeg ezúttal messze túlmutat – egy számunkra teljesen érdektelen személy – otromba jellemzésén. Ez a freudi elszólás (a továbbiakban lásd még néhány másikat is…) nyíltan elárulta Gyurcsány valódi vélekedését az 1956-os eseményekről. Miután sohasem voltam kiszes apparát, ezért fogalmam sincs arról – mennyi aljas gazemberségre tanították meg akkoriban az ifjú komszomolistákat (köztük ezt a díszpojácát), de abban látatlanban is biztos vagyok, hogy aligha minősítették népfelkelésnek akkoriban az 56-os eseményeket… Ráadásul a történelem a nyakunkra küldte ezt a kiszes idiótát, ezzel akaratlanul is meggyalázva a nemzeti forradalom tiszta méltóságát. És Gyurcsány valamikor, valahol biztosan beszélni is fog, mocskos pofájából tehát ismét meghallgathatjuk a szocialista történelemhamisítás legújabbkori, generálozott hazugságait.
(Őszintén remélem, hogy legalább a 301-es parcellát jó messzire elkerüli majd)

Gyurcsány tehát hiába lett többszörös milliárdos, az igazi énje sohasem változott meg az idők folyamán. Lélekben ő ugyanolyan büdös kommunista maradt mint volt egykoron, a forradalom cinikus megtagadása vagy a vöröscsillag emlékezetes rehabilitációja jól meg is fér egymás mellett ebben a betegesen eltorzult elmében.

Mert miféle demokrata – mitöbb, az ország valamennyi állampolgáráért felelős “közjogi méltóság” az olyan ember, aki a “rábízott” közhatalmat – nem is titkoltan – a politikai ellenfele megsemmisítésére, a közéletből való kiiktatására, vagy a hatalom antidemokratikus eszközökkel történő megtartására kívánja felhasználni ? Tudjuk, semmilyen. Szerencsére Gyurcsány “nagyívű” gondolatait hűen megőrizte számunkra a krónika, így az alábbi mondatok, a meggondolatlanul kiejtett szavak immár önmagukért beszélnek :

“… Le kell verni a jobboldalt. Az én feladatom az, hogy ennek a politikai versengésnek irányt adjak, feladatokat szabjak, és azokat számon is kérjem, s ezt meg is teszem hezitálás nélkül…”

“… Ha kizárólag a mi személyünk és politikánk a nemzet felemelkedésének egyetlen záloga, akkor hazafias tetté válik a demokratikus normák és szabályok megsértése. Ez esetben bármi megengedhető annak érdekében, hogy hatalmon maradjunk, vagy ellenkezőleg, hogy visszatérjünk a hatalomba…”

Igen, bizony – jól emlékszünk még a közelmúlt történéseinek minden lényeges rezdülésére. Hiszen ennek a politikai filozófiának a szellemében történhetett meg az Szdsz-re rárontó Medgyesy-Megyó gerinctelen megpuccsolása, így zajlott a másféléves gyurcsányi “nemkormányzás”, amikor “nyilvánvalóan nem csináltak semmit”. A fentiek fényében tehát aligha volt meglepetés a kirívóan hazug kormányzati kampány, és a szervezett választási csalással besöpört (ezért mára illegitímmé porladt) parlamenti győzelem.

Magyarországon ezzel alapjaiban deformálódott a polgári, alkotmányos demokrácia, a pártállami visszarendeződés rémképe pedig “kézzelfoghatóan” fenyegető valósággá erősödött. Gyurcsány Ferenc és lebukott kompániája egyre inkább a legsötétebb kommunista diktatúra szellemében gyakorolja a rábízott közhatalmat, miközben bátran merít a totalitárius fasisztoid rendszerek jól bevált történelmi hagyományaiból.

“Az ellenforradalom erői, a magyar nép ellenségei galád támadást intéztek a budapesti pártbizottság ellen” – áll egy emléktáblán a szocialista pártház valamelyik emeletén, ötven évvel a forradalom brutális leverése után. Az egykor gyilkos kommunista pribékek szégyenletes emlékét mind a mai napig friss virágok őrzik, az egykori állampárt mai elkötelezettjei továbbra is rendületlenül ápolják a nemzet hóhérainak gyalázatos örökségét. Akárcsak imádott vezérük, ők sem változtak semmit az idők folyamán. Hiába, aki egyszer kommunistának született többnyire már az is marad…

Ez a gyilkos fajta ma is itt van közötttünk, de a lelke nem változott csak átalakult. Így lett a leninista szocialistából neoliberális kapitalista, az öntudatos proletárból harácsoló milliárdos, a nemzet szent forradalmából a kommunista rendszer szocialista megreformálása.
De ugyanígy lett a permanens hazudozásból egy még nagyobb hazugság…

Persze bármennyire is erőlködtek ezek a diktatúrában szocializálódott férgek, mégsem lettek ők semmilyen demokraták. Hiába, minden azért még nekik sem sikerülhet.
Még néhány óra, és a hatalmat bitorló erkölcstelen bagázs ismét szájára veszi a nemzet hőseit, az ünnepi szónoklatoknál ugyanis (farizeus módon) éppen ők állhatnak most is az első sorokban.

Nekünk pedig nem marad egyéb, mint a csendes emlékezés és az ünnepi undor.
Mint általában mindig, ha ilyenkor ők szónokolnak…

Gondolkodó sarok :

“… Megilletődve állok a magyar Országházban, ahol történelmünk kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Tisza István, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint, de itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, mely egy jobb sorsra érdemes nemzet elvesztésén munkálkodott. Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat – élőket és holtakat -, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat.

+ Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, s a továbbhaladásunk tétje milliónyi emberélet volt.
+ Vádoljuk őket, mert a nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára és gyalázták meg holtukban is.
+ Vádoljuk őket a Gulágon embertelen körülmények között elpusztul honfitársaink nevében.
+ Vádoljuk őket az otthonuktól kifosztott és kitelepített polgárok nevében, kinek kiszemelt otthonukba betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját.
+ Vádoljuk őket a recski haláltáborban megkínzott, megalázott emberek nevében.
+ Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében.
+ Vádoljuk őket a 298-as parcella halottai nevében, az ÁVH, mint erőszakszervezetük által fogva tartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében.
+ Vádoljuk őket a “legdrágább kincs”, a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát, az otthon melegét.
+ Vádoljuk őket a “legfőbb érték”, az ember nevében, akit egy tollvonással küldtek bitóra vagy zártak börtönbe hosszú évekre.
+ Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott honfitársaim nevében.
+ Vádoljuk őket a sortüzek aldozatai nevében.
+ Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt, a morált, egy emberibb, tisztább élet reményét.
+ Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért. Az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.
+ Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából – elveiket megtagadva – lettek vörös kapitalisták.
+ Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, így téve kiszolgáltatottá őket.
+ Vádoljuk őket a nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjas éveiket.
+ Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért.
+ Vádolnak az élők és vádolnak a holtak.
+ És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak.

Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek.
Itt teszem fel a kérdést : milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most is és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára ?
Ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket!”

(Wittner Mária – egykori halálra ítélt – beszéde a magyar Parlamentben, 2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján)

Wittner Mária 19 évesen, 1956-ban fegyverrel a kezében végigharcolta a szabadságharcot, november 4-én megsebesült. 1957-ben letartóztatták és 20 éves korában első fokon halálraitélték. Ok : fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kisérlet, fegyveres rablás, disszidálás. Később életfogytiglanra változtatták az itéletet. 13 évi hosszú börtönbüntetés után 1970-ben szabadult.

http://api01.blogdreams.hu/

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 19:02  Vélemény?  

Budaházy levele a vele készült interjúról

“A félreértések elkerülése végett tisztáznom kell a maszkos interjúval kapcsolatban néhány dolgot. Pörzse Sándort, aki régi jó ismerősöm, megkérdeztem, hogy akar-e csinálni velem egy interjút, és ő természetesen elvállalta. Mivel ő most a DVTV-nek is dolgozik, onnan hozta magával a kamerát. Nekem az volt a feltételem, hogy az anyag már aznap kerüljön nyilvánosságra, hogy még október 23-a előtt eljusson az emberekhez, ennek ellenére a DVTV saját produkciójaként (hogy mitől az?) csak a 26-i korongján, amit persze pénzért árul, akarja azt közzétenni.

De ismerve az ilyen demokratásmagyarnemzetesfideszpolgárikörös “hazafiságot” az interjúról, biztonságból készült egy másik kamerával is felvétel, és láss csodát, szükség is lett rá. Nos, ez az a felvétel, amit eljuttattunk a TV-khez és az Internetre. Ez 100%-ig az én “produkcióm” és ingyenes terjesztéséhez hozzájárulok, sőt kérem azt. Ez a teljes igazság!

Gyönyörű ez a legújabb forradalmunk, most valahogy minden igaztalan ember lebukik!”

Budaházy György

Kuruc.info

Az interjú

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 18:33  Vélemény?  

Cigánybűnözők helyett jobboldaliakat zaklat a rendőrség

2006-10-22. 02:10:20

A rezsim rendőrsége ismét megmutatta, hogy tud kemény lenni. No nem az olaszliszkai cigány gyilkosokkal vagy azok 47 segítőjével, netán a politikai maffiával, hanem ismét a nemzeti érzelműekkel. A Boráros térről szombaton elhurcolt magyaroknak rettenetes a “bűne”: kopaszok voltak és állítólag petárda is volt náluk. Hogy majd minden cigány minimum késsel mászkál és ma már hetente többször támadnak meg magyarokat, az a hatalmat nem érdekli.

Budapest IX. kerületében, a Boráros téren (tehát nem Olaszliszkán) több mint húsz símaszkos rendőr támadt rá szombat este 8 magyar fiatalra, akiknél állítólag petárda volt. A rendőrség az MTI-nek azt állította: két személyt azért állítottak elő, mert megtagadták az igazoltatást, kettőt eltűnés miatt köröztek, négy személy pedig a közbiztonságra veszélyes eszközt tartott magánál.

Petárdáért tehát, ami sok százezer embernél megtalálható, kommandósokat vet be a hatóság. A tavaly rendőrökre fejszével támadó hevesi cigányok viszont szabadlábon védekeznek.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 04:10  Vélemény?  

Többszörös hasonlóság

kossuthter20061021.jpg
jerusalem-wall.jpg

Az első kép. 2006 okt. 21. Magyarország, Budapest, Kossuth tér. A második kép Jeruzsálemben készült a közelmúltban.
Ami még közös a két kép tárgyában a látvány és az ok (elszeparálás) hasonlóságán kívül: mindkét falat cionisták állították, a gójok, az eltartóik kirekesztésére.

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 02:40  Vélemény?  

Budaházy Pörzsének nyilatkozott

2006-10-21. 18:13:37

Egy erdős területen válaszolt az elfogatóparancs alapján körözött Budaházy György Pörzse Sándor riporter kérdéseire. Az arcát símaszkkal eltakaró “hídember” elmagyarázta a szeptember 18-ai tévéostromban betöltött szerepét, a szovjet emlékművel kapcsolatos fellépéseit, és elemezte az aktuálpolitikai helyzetet is. A Budaházyval készült riportot barátai már eljuttatták a tévétársaságokhoz, úgyhogy várható, hogy hamarosan a média is “csemegézik” ebből.

A lassan több hete bujkáló Budaházy a DVD-n elsőként azt sérelmezte, hogy önkéntes száműzetése miatt nem láthatja alig párhetes kislányát. A jelenlegi közállapotokat górcső alá véve elfogadhatatlannak tartotta, hogy ma Magyarországon bujkálniuk kell a hazafiaknak, akik gyakorlatilag 16 év káros politizálását ítélték el és léptek fel ellene a televízió és a megszállás vörös emlékművének ostromakor.

Budaházy vázolta a Gyurcsány-kormány tevékenységét és figyelmeztetett arra, hogy ma olyan időszakban élünk, amelyet egyesek, az elkötelezettek akár forradalmi helyzetként is jellemezhetnek. Budaházy ugyanakkor Pörzse kérdésére leszögezte: sem ő, sem a riporter nem élt még át forradalmat, így konkrét gyakorlati példával nem tud szolgálni. Budaházy szerint a polgári engedetlenség lehet a járható út, hiszen a sima, egyszerű tüntetésekkel nem lehet elérni a kormány menesztését, amely jelen pillanatban a legfontosabb feladat.

Arra a kérdésre, hogy politikai üldözöttnek tartja-e magát, Budaházy leszögezte: ő egy hazafi, akit családjának több száz éves múltja is a haza szolgálatárét vívott harcra kötelez. Budaházy elmondta, hogy természetesen szeretné, ha a megfogalmazása szerinti politikai üldözöttek közkegyelemben részesülnének, és kifejezte abbéli szándékát, hogy polgári engedetlenséggel is fűszerezett harcát folytatni fogja. Most nem lehet megállni, most van az a helyzet, amikor jóvátehetjük az elmúlt 16 év hibás döntéseit, és megoldhatjuk azt a problémát, hogy a kommunisták, a pufajkások örökösei vannak hatalmon – foglalta össze a bujkáló Budaházy György.

Kuruc.info

A hangfelvétel ide kattintva letölthető

A video ide kattintva tölthető le

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 01:21  Vélemény?  

Wittner Csömörön beszélt 56-ról

2006-10-21. 17:24:40

A kommunizmus százmillió áldozatára és az 1956-os hősök tiszteletére készült emlékművet avattak szombaton a Pest megyei Csömörön, az ünnepségen több ezren vettek részt.

Wittner Mária fideszes országgyűlési képviselő, 56-os halálraítélt az avatás alkalmából egyebek között arról beszélt: mindenkit figyelmeztetni kell, “nehogy a hazugság szennyes áradata elnyelje emlékeinket, az áldozatokat”. Hozzátette: a korábban egymással szemben álló két világrend kifosztotta hazánkat, és most azt szeretnék, hogy mindent feledve együtt ünnepeljük egy nemzet haldoklását. Nem lehet azonban együtt ünnepelni, már csak azért sem, mert az értékrendek különbözőek – mondta.

Bátovszky György, Csömör polgármestere arról szólt, hogy a község határában felállított emlékmű helyi civil kezdeményezésre valósult meg Víg János szobrászművész elképzelése szerint. A mű a Gloria Victis Közhasznú Alapítványhoz befolyt adományokból jött létre, részben kölcsönökből valósult meg, aminek visszafizetéséhez még nyolcmillió forint hiányzik.

A félkör alakú kő alkotáson a művész felrajzolta a világtérképet, ahol a négy földrészen ólommal bejelölte azokat a pontokat, ahol a kommunizmus ideológiájának a legtöbben estek áldozatul. A felette kialakított drótkerítés a rabságot fejezi ki. Az emlékmű másik része egy eldőlt kereszt, amely az ’56-os forradalmat szimbolizálja.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 01:20  Vélemény?  

Hedvig és ügyvédje tovább küzd a szlovák rezsim ellen

2006-10-21. 15:07:19

A Nyitrán megvert magyar diáklány ügyvédje szerint a Nyitrai Járási Ügyészség nem adott kielégítő választ a nyomozás beszüntetését és a rendőrségi szakértők véleményét cáfoló beadványára – írja az Új Szó szlovákiai magyar napilap szombati száma.

Malina Hedvig ügyvédje, Roman Kvasnica azután nyújtott be panaszt az ügyészséghez, hogy a szlovák rendőrség lezárta a nyomozást az ügyben, megállapítva: nem is történt bűncselekmény, az egészet csak a diáklány találta ki.

Az ügyvéd az Új Szó információi szerint postán még pénteken sem kapta meg az ügyészségtől a hivatalos indoklást, igaz, kérésére a járási ügyész faxon elküldte neki. Az ügyvéd – mint mondta – egyelőre tanulmányozza a megszerzett ügyészi határozatot, és várhatóan a jövő héten dönt a további lépésekről.

Egyelőre egyik fél sem hozza nyilvánosságra az ügyvédi panaszt és az arra érkezett ügyészi elutasítást. “Látszólag mindketten egymásra várnak” – teszi hozzá az Új Szó. Az ügyvéd nem érti, az ügyész miért nem teszi közzé az egész beadványt, az ügyészség viszont állítja, csak akkor léphet, ha már a védő átvette az indoklást. Kvasnica titoktartásra kötelezte védencét. A felvidéki magyar napilap szerint elképzelhető, hogy csak akkor lépnek a nyilvánosság elé, ha a főügyész eldönti: hamis tanúvallomás és a hatóság félrevezetése miatt vádat emelnek-e Malina Hedvig ellen.

A lap által megszólaltatott jogászok szerint több lehetőség is van az ügy folytatására: Hedvigék az alkotmánybírósághoz és a főügyészhez fordulhatnak, sőt – esetleges hatásköri visszaélés miatt – elméletileg a nyomozó ellen is feljelentést tehetnek. A legvégső megoldás pedig a Nemzetközi Emberjogi Bírósághoz fordulni. Hedvig édesanyja korábban azt nyilatkozta, akár erre is készek.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 01:16  Vélemény?  

Patkányként menekült a cigány – 1 év 8 hónap

2006-10-21. 13:39:57

A Pécsi Ítélőtábla pénteken hozott jogerős határozatában helybenhagyta annak a kaposvári férfinak a büntetését, akit korábban egy év nyolc hónap fogházra ítéltek, mert tavaly nyáron sorsára hagyott egy fuldokló lányt.

A korábban már csoportos rablásért hat év fegyházra ítélt, de feltételesen szabadult Orsós János 2005 július 27-én a Deseda víztározón vízibiciklizett két fiatalabb fiúval és egy 15 éves lánnyal. Bár tudta, hogy a lány nem tud úszni, felemelte, és azzal ijesztgette, hogy a vízbe dobja. Az ijesztgetés annyira jól sikerült, hogy megcsúsztak és mindketten a négy méter mély vízbe estek. Orsós ezután, jó cigányhoz illőn, csak saját életét mentette, és sorsára hagyta a fuldoklót, aki életét vesztette.

Orsóst a bíróság gondatlanságból elkövetett emberölésben találta bűnösnek. Egyúttal megszüntették feltételes szabadlábra helyezését, tehát a rablásért kapott fegyházbüntetését is ki kell tölteni.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 01:15  Vélemény?  

Cigányok vertek magyart Szolnokon is

2006-10-21. 00:11:30

A Kuruc_info Szolnokról kapott információi szerint békés vendégekre támadt egy 6-8 fős cigánybanda a megyeszékhelyen, egy Ady Endre úti sörözőben péntek este. A BMW-vel érkező romák az addig kedélyesen sörözgető magyarok közül több személybe is belekötöttek, mígnem megtalálták az ürügyet a verekedésre: az egyik vendég a cigányoknak nem tetsző zeneszámot hallgatott…

A feldühödött kisebbségiek minden bizonnyal nem tudták, hogy brutális támadásukkal egy időben az OCÖ szóvivője volt a Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendége, mert az ott elhangzottakra rácáfolva etnikumukra jellemző módon, védtelen embereket ütlegeltek ököllel és sörösüveggel. Egy nőt leütöttek, egy férfi fejét az asztalba verték, majd az utcára rángatva akkor is rugdalták, amikor már a földön volt.

Az elégedett – egyébként pozitívan diszkriminált – cigányok dolguk végeztével autóba ültek, majd elhajtottak, de a rendőrök a felírt rendszám alapján megtalálták őket. Az eljárás mikéntjéről, így a hatóság ezt követő intézkedéseiről további információkkal nem rendelkezünk.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 22, vasárnap at 00:49  Vélemény?  

Incidensek Szili Katalin kolozsvári látogatásán

Az ünnepség mintegy 40 résztvevője Szili Katalin beszédének kezdetekor tiltakozásképpen elhagyta a termet.

Published in: on 2006 október 21, szombat at 01:31  Vélemény?